Inspiration

 • 2024-04-04 13:00

  Anmäl dig till höstens öppna UL-utbildning

  Ta tillfället att stanna upp och reflektera kring ditt ledarskap! Utvecklande Ledarskap är en forskningsbaserad ledarmodell som utvecklats av Försvarshögskolan. Modellen utmanar ett förlegat chefsideal där chefen förväntas vara experten som pekar med hela handen. Istället framhålls betydelsen av aktivt lyssnande, att inspirera till nytänkande och innovation samt att bygga en kultur av tillit och samarbete. Utbildningen innebär en personlig ledarutveckling där du som deltagarna får en ökad insikt om ditt nuvarande ledarskap och konkreta verktyg för förändring. Välkommen att anmäla dig till en öppen kurs i Utvecklande Ledarskap som genomförs I Engelska villan i Uppsala den 27 - 29 november samt 7 februari. Ta kontakt med oss så berättar vi mer!

  Läs mer

  info
 • 2024-03-07 09:40

  Är din ledningsgrupp som ett samtal om vädret?

  Är din ledningsgrupp som ett samtal om vädret? Nämner ingen det som ligger under ytan? Då kanske det är dags för en ledningsgruppsutveckling!
  Många av de ledningsgrupper vi möter har de förutsättningar som behövs för att vara ett effektivt team som styr verksamheten mot dess mål. Men de vill ofta utveckla samspelet och dialogen utifrån ett helhetsperspektiv och gemensamt ansvarstagande. De behöver få utrymme att stämma av syftet med gruppen och skapa samsyn kring dess uppdrag och arbetssätt. De vill fördjupa relationerna för att säkerställa att den nivå av trygghet, tillit och förtroende finns som behövs för att kunna lösa komplexa frågor tillsammans. En samarbetsinriktad ledningsgrupp är avgörande för att skapa och bibehålla en stark och effektiv organisation.

  Läs mer

  info
 • 2024-01-31 10:00

  Vad är förändringsledning och hur gör man?

  Vad innebär egentligen förändringsledning och vad behöver man tänka på för att lyckas i förändringsprocesser? För oss är det konsten att navigera genom okända vatten med en kompass av dialog, engagemang och anpassningsförmåga. Det kräver mer än bara strategiska planer och projekt. Det förutsätter ledare som lyssnar, inspirerar och delar tydliga målbilder men som också har förmåga att bygga tillit och välkomna motstånd som en naturlig del av förändringsprocessen. Som tror på kraften i varje individ och främjar en atmosfär av psykologisk trygghet där människor får möjlighet att utforska det nya och samtidigt samtala om vad som är värdefullt att bevara från det gamla. Här kommer tre avgörande delar för att skapa en arbetsmiljö där delaktighet och utveckling står i centrum för en mer hållbar och meningsfull förändring.

  Läs mer

  info
 • 2024-01-19 13:35

  Bygga broar och bryta mönster - arbete för social hållbarhet på KTH

  Sedan flera år tillbaka genomför vi på Näringslivets Ledarskapsakademi utbildning i ”Inkluderande Ledarskap” för chefer och ledare på KTH. Målet är att skapa en ökad medvetenhet om hur kulturen påverkar människors arbetsupplevelser och att ge ledare verktyg som bidrar till väsentliga förändringar. Utbildningen belyser viktiga ämnen som normer, genus, intersektionalitet, makt och motstånd. Martin Edin Grimheden, lektor och prefekt vid ITM-skolan, menar att utbildningen är en viktig nyckel till KTHs framtid som världsledande universitet. Han har länge engagerat sig och drivit frågor kring jämställdhet, mångfald och likabehandling och ser programmet som en katalysator för positiv utveckling av ledarskapet. Läs mer om kraften i ett inkluderande ledarskap på KTH!

  Läs mer

  info
 • 2024-01-08 09:03

  Förändring kräver mod, vilja och en bra modell

  De flesta företag inser att de behöver ha en effektiv affärsstrategi för att kunna konkurrera och vara lönsamma. Det är inte bara strategin som är viktig, utan också företagskulturen. Många företag har svår att få dessa två att samspela på ett optimalt sätt. Det gäller både inom privat sektor och offentlig verksamhet. Vi på LA förstår vikten av en holistisk syn på verksamheten där strategierna styr riktningen och företagskulturen fungerar som drivkraft. Genom vår breda kunskap inom området har vi utvecklat en flexibel processmodell, LA MOD, som hjälper företag och organisationer att få allt att hänga ihop. Ett lyckat förändringsarbete kräver förstås mer än bara en modell. Det förutsätter också mod, vilja och lust.

  Läs mer

  info
 • 2023-10-13 13:20

  Kultiverande ledarskap - vägen till hållbarhet

  Vårt världsläge är allvarligt. Vi kan inte längre blunda för de globala utmaningarna. Det är dags att omvärdera vår traditionella syn på ledarskap och omfamna ett mer kultiverande ledarskap med fokus på medkänsla, omsorg och hållbarhet. I själva verket tror vi att det är nyckeln till att få organisationer att blomstra ekonomiskt och även att skapa en positiv inverkan på samhället och vår planet. Låt oss inspirera varandra att bli de förändringsagenter som vår värld så desperat behöver och tillsammans ta steget mot en bättre framtid där kärlek inte bara är ett vackert ord utan själva drivkraften bakom organisationers framgång och resultat.

  Läs mer

  info
 • 2023-08-30 12:23

  Vikten av att satsa på ledarskap i oroliga tider

  Måendet spelar en avgörande roll för hur vi presterar. Stress och ångest kan hindra oss från att nå vår fulla potential. Hur mår vi egentligen i dessa tider när omvärlden präglas av stor osäkerhet och komplexa problem? Hur ofta delar vi verkligen med oss av våra tankar och oro när någon frågar hur vi mår? Och tar vi oss tid att lyssna på svaret? Samtidigt vet vi att den mentala ohälsan i Sverige ökar. Vi föreställer oss att stressen också eskalerar med krig och våld, klimatkris och kraftigt stigande levnadskostnader. Kanske är då det extra viktigt att vi finns för varandra och fördjupar våra relationer. Där har du som ledare en viktig funktion.

  Läs mer

  info
 • 2023-04-14 12:10

  Jämställdhetsarbetet - fokus på numerär eller kultur?

  2020 konstaterade McKinsey i en rapport att företag som aktivt arbetar med kultur och normer för ökad inkludering och mångfald är mer framgångsrika än de företag som inte gör det. Rapporten visar att företag som utmanar normer har mer engagerade och välmående medarbetare och bättre resultat. Andra studier visar liknande slutsatser. Med den starka kopplingen till verksamhetsutveckling är det uppenbart att det här är strategiskt viktiga frågor som hör hemma på ledningens agenda.

  Läs mer

  info
 • 2023-01-31 11:18

  Moelven Skog satsar på ökad social hållbarhet

  Skogssektorn står inför stora utmaningar. Samtidigt som man ses som en av Sveriges verkliga framtidsbranscher när det gäller ekologisk hållbarhet brottas man med frågor som har att göra med social hållbarhet. Studier visar att starka traditioner och normer gör att man har svårigheter att locka och bibehålla framför allt kvinnor. Ett företag som på allvar arbetar för att möta skogssektorns utmaningar är Moelven Skog. De har förstått att ett kulturarbete för ökad inkludering är ett viktigt första steg om de ska vara ett attraktivt företag för alla sina medarbetare, kunder och leverantörer. Det i sin tur har direkt bäring på verksamhetens affärsutveckling dvs den ekonomiska hållbarheten.

  Läs mer

  info
 • 2023-01-20 15:26

  Psykologisk trygghet - en nyckel till inkludering

  Under veckans möte på World Economic Forum 2023 i Davos diskuterades frågor kring arbetslivet och betydelsen av mångfald under rubriken ”The geography of diversity”. Representanter från olika delar av världen diskuterade arbetslivets nya utmaningar. Vi tycks röra oss alltmer in i en era där högre krav ställs på arbetsgivaren att kunna skapa inkluderande kulturer och att ta det bortom mångfald i form av endast numerärer. Ett ökat fokus på en inkluderande kultur på arbetsmarknaden är tydlig.

  Läs mer

  info
 • 2023-01-20 13:24

  Förstå dina sociala mönster med FIRO

  En viktig nyckel till att förbättra ditt samspel med andra människor ligger i att förstå de behov som påverkar interaktionen med andra och att öka din medvetenhet kring dina egna försvarsmekanismer. Enligt psykologen Will Schutz, har vi människor tre universella behov som är centrala för oss: inkludering, kontroll och öppenhet. När våra behov inte tillgodoses kan känslan av oro och rädsla göra att vi tar till olika försvar för att hantera våra sociala relationer. Genom att bli medveten om våra försvar och hur vi använder dem i olika situationer kan vi arbeta för att bli mer öppna och ärliga och förbättra vår dialog och vårt samspel med andra människor. Läs mer om Will Schutz och hans FIRO-teori för att förbättra dina relationer!

  Läs mer

  info
 • 2022-09-23 22:22

  VUCA-världen behöver inkluderande ledarskap

  VUCA är en akronym för de utmaningar som individer, team och organisationer möter i en alltmer snabbrörlig och oförutsägbar verklighet. I en värld kantad av VUCA, där vi inte alltid kan greppa hastigheten i förändringarna, behövs dynamiska och samarbetsinriktade team. Det förutsätter ett genuint utbyte av olika erfarenheter, kunskap och perspektiv mellan människor för att skapa innovativa lösningar. Det är inget nytt att kunskap och innovation är avgörande konkurrensfördelar inom nästan alla branscher. Men för alla organisationer som präglas av instabilitet, osäkerhet, komplexitet och tvetydighet tycks graden av psykologisk trygghet vara central för resultatet. Ledare behöver därmed stanna upp och reflektera över hur de på bästa sätt kan skapa kulturer som är inkluderande och stödjer mångfald, dialog och gemensamt lärande. En inkluderande ledarstil kan vara nyckeln till att skapa en arbetsplats som står bättre redo inför de utmaningar som en värld genomsyrad av VUCA medför.

  Läs mer

  info
 • 2022-08-24 15:13

  Vad är intersektionalitet? Ett utökat perspektiv

  Världen blir alltmer komplex. Därför behöver vi fler verktyg och begrepp som hjälper oss att säkerhetsställa att vi har en attraktiv, effektiv och socialt hållbar arbetsplats. Perspektivet intersektionalitet hjälper oss att se hur olika maktförhållanden samverkar i skapandet av såväl själva organisationens kultur som människors identiteter inom den. Utan detta perspektiv riskerar organisationer att ge medarbetare olika villkor, förutsättningar och begränsa deras fulla potential.

  Om er organisation vill ligga i framkant när det gäller social hållbarhet och nå målen i Agenda 2030 behövs en förståelse för hur maktrelationer ser ut på er arbetsplats och att med en nyanserad och öppen blick utmana omedvetna normer. Ett arbete med intersektionalitet handlar helt enkelt om att ha förmågan att se hur olika maktordningar samverkar.

  Läs mer

  info
 • 2022-06-05 13:53

  The Fearless Organization Scan

  "No one comes up with a brilliant idea while being chased by a tiger"

  Psykologisk trygghet är fundamentalt för att skapa framgångsrika team. Rädsla hämmar kreativitet och nytänkande. LA har fyllt på verktygslådan med certifiering i The Fearless Organization Scan som bygger på Amy Edmondsons forskning kring psykologisk trygghet. Det är ett digitalt mätverktyg som är designat för att synliggöra hur människor upplever samtalsklimatet. Enkäten består av sju frågor och tar bara några minuter att fylla i. Resultatet används sedan som underlag för utveckling av en hel organisation, en avdelning eller ett team eller en projektgrupp.

  Om du har ett team eller en grupp där du skulle vilja utforska den psykologiska tryggheten är du välkommen att ta kontakt med oss!

  Läs mer

  info
 • 2022-06-01 12:55

  Utvecklande Ledarskap genomförs 16 - 18 nov

  Vi erbjuder ytterligare en öppen utbildning i den populära kursen Utvecklande Ledarskap som tagits fram och ägs av Försvarshögskolan. Utvecklande Ledarskap är en evidensbaserad ledarskapsmodell som tydliggör vilka ledarbeteenden som har mest effekt på medarbetarnas individuella utveckling och organisatoriska resultat. Utbildningen inleds med en 360 graders feedback kring dina ledarbeteenden. Under utbildningen får du sedan möjlighet att reflektera över och medvetet utveckla ditt ledarskap utifrån den senaste ledarskapsforskningen. Några av våra tidigare deltagare säger så här om utbildningen:
  ”Äntligen har jag fått en tydlig modell för ledarskap som jag förstår”
  ”Jag är jättenöjd med dagarna och fått så många nya tankar och reflektioner genom alla övningar och samtal som vi haft"
  ”Ledarskapsmodellen är verkligen hjälpsam för mig i mitt ledarskap"
  “Utbildningen överträffade mina förväntningar med råge”

  Läs mer

  info
 • 2022-06-01 12:00

  Vi önskar alla våra kunder en riktigt fin sommar!

  Nu tar vi ledigt för sommaren och passar samtidigt på att reflektera över året som gått. Det har varit en intensiv och rolig höst och vår. Vi har bl a genomfört flera utbildningar i Utvecklande Ledarskap, både öppna och företagsinterna. Vi har slutfört längre program i Jämställd affärsutveckling med fokus på ett inkluderande ledarskap. Vi har också drivit andra ledarskapsprogram och genomfört team- och ledningsgruppsutveckling i både offentlig och privat verksamhet.

  Vi har träffat så många kompetenta och inspirerande ledare och medarbetare i olika branscher som på bästa sätt bidragit till oss och vår verksamhet. Det är just samtalet och modet att ifrågasätta, reflektera, prova och utmana sig själv, varandra och oss konsulter som gör vårt arbete så fantastiskt roligt. Vi vill verkligen tacka alla våra kunder och alla ni som deltagit i våra utbildningar under hösten och våren. Nu önskar vi er en underbar sommar!

  Läs mer

  info
 • 2022-05-20 14:24

  Var en inkluderande ledare!

  På Näringslivets Ledarskapsakademi har vi fokus på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Vår erfarenhet är att hållbar utveckling uppstår när organisationer har förmåga att koppla ihop kompetens-försörjning med verksamhetsutveckling och arbeta för en inkluderande kultur där människor oavsett kön och bakgrund kan arbeta i och kunder ta del av det verksamheten erbjuder på lika villkor. Forskning från bl. a Deloitte visar att inkluderande organisationer presterar 80 % bättre. Även Kantar Sifo redovisar i en av sina undersökningar att en av de viktigaste faktorerna för att upplevas som en attraktiv arbetsplats är förmågan att uppmuntra en hälsosam, utvecklande och inkluderande arbetsmiljö. Som ledare är du den viktigaste kulturbäraren och inkludering är en ledarstil med fokus på autenticitet. Det säkerställer en miljö av öppenhet, respekt och kreativitet. Men det förutsätter i sin tur utveckling av några viktiga förmågor och kompetenser.

  Läs mer

  info
 • 2022-04-05 08:38

  Mod att skärskåda mansnormen

  Veckans Inspiration vill bidra till reflektioner kring mansnormers betydelse och de livsvillkor som män möter.

  Vi lever i ett av världen mest jämställda länder. Samtidigt finns det fortfarande föreställningar som blir till normer för vad kvinnor och män bör göra och hur de förväntas vara. Att arbeta för jämställdhet innebär att öka medvetenhet kring hur dessa normer påverkar och formar oss människor och våra livsvillkor. En av de viktigaste uppgifterna för att skapa ett jämställt samhälle är att arbeta för att förändra traditionella maskulinitetsnormer. De tvingar män till ett begränsat liv byggd på omoderna föreställningar och normer om hur en man ska vara: att inte vara svag, att inte visa sårbarhet eller prata om känslor. Det är ideal som kan bli destruktiva och kan bidra till våld och övergrepp i vårt samhälle men får även förstås negativa konsekvenser för mannen själv.  

  Läs mer

  info
 • 2022-03-18 13:17

  Vad är det som skapar gott samarbete?

  Världen är alltför komplex för att någon av oss ska lyckas nå framgång helt på egen hand. Vi behöver kunna samarbeta och bygga relationer med andra människor. Verkligt samarbete startar med en ökad medvetenhet kring oss själva om vad vi utstrålar genom vår attityd och vilken effekt den har på andra människor.

  Vill du bli bättre på att bygga goda relationer eller vill du arbeta med att utveckla samarbetet och kommunikationen i en arbetsgrupp så kan utvecklingsprogrammet "Förtroendefullt Samarbete" vara intressant för dig. Programmet har utvecklats av Tamm & Lyuet och utgår från phD Will Schutz och hans världskända FIRO-teori kring hur grupper utvecklas. Utbildningen bygger på upplevelsebaserad inlärning där vi blandar teorier och användbara verktyg med reflektioner och praktiska övningar.  Läs mer

  info
 • 2022-02-25 08:10

  Ensam är inte alltid stark. Ibland kan vi behöva stöd

  Att vara chef och ledare är på många sätt inspirerande och utvecklande men kan också vara krävande. Många chefer känner sig ensamma i sin roll och sitt uppdrag. Under stressfyllda förhållanden kan det också vara svårt att uppbåda den optimistiska hållning och känslomässiga stabilitet som behövs i verksamheten. Det finns många anledningar till att vi då och då behöver någon att prata med. Ibland går vi länge utan att söka det stöd vi behöver. Vi kanske tror att vi borde klara oss själva.

  Vi på Näringslivets Ledarskapsakademi arbetar med att skapa tillitsfulla dialoger och samtal – individuellt eller i grupp tillsammans med andra. När det gäller coaching och handledning för chefer så erbjuder vi relationell ledarutveckling därför att vi tror att framgångsrika ledare behöver utveckla relationen både till sig själv och sin omvärld. För det behövs verktyg och insikt om den kontext och kultur som skapar förutsättningar för uppdraget och mötet med andra.

  Läs mer

  info
 • 2022-02-18 06:38

  Utvecklande Ledarskap genomförs den 11-13 maj samt 17 juni

  När tog du tempen på ditt ledarskap senast? Utbildningen Utvecklande Ledarskap inleds med en 360 graders feedback kring hur dina ledarbeteenden uppfattas. Du får möjlighet att reflektera över och medvetet utveckla ditt ledarskap utifrån den senaste ledarskapsforskningen. Utvecklande Ledarskap är en evidensbaserad ledarskapsmodell som tagits fram och ägs av Försvarshögskolan. Modellen tydliggör vilka ledarbeteenden som har mest effekt på medarbetarnas individuella utveckling och organisatoriska resultat.

  Det utvecklande ledarskapet utmärks av ledare som tar ansvar för sin roll som kulturbärare, agerar föredömligt och lyfter frågor om moral och etik. Utvecklande ledarbeteenden utgår ifrån en personlig omtanke som både stödjer och konfronterar medarbetare samt inspirerar till delaktighet och kreativitet. Det bidrar till en hållbar utveckling av mänskligare arbetsliv och lönsammare affärer.

  Läs mer

  info
 • 2022-02-11 20:03

  Välkomna motståndet i förändringsprocesser

  Hur du som chef ser på förändring och hur du hanterar relationen till dina medarbetare är avgörande för hur framgångsrik en förändringsprocess blir. Nu när de flesta verksamheter planerar för en återgång till arbetsplatsen efter ett par år av distansarbete kommer det förmodligen innebära en förändringsresa för många organisationer. Arbetsgrupper ser inte längre ut som de gjorde innan pandemin och vi har lärt oss nya verktyg för samarbete samtidigt som distansarbetet gett utökade möjligheter till självbestämmande. Hur ska det nya normala se ut? Hur ska vi arbeta tillsammans framöver? Det kommer att behövas klargöranden men också nya överenskommelser.

  Förändringar upplevs inte lika av alla – tvärtom kommer några att se sig som vinnare och andra som förlorare. Rätt hanterat kan förändringsprocessen mobilisera energi och skapa arbetsglädje med gemensam riktning framåt. Här kommer lite tankar på vägen!

  Läs mer

  info
 • 2022-02-04 08:14

  Öka medvetenheten kring din makt som ledare

  Vi diskuterar allt för sällan drivkraften till ledarskapet. Inte heller hur den människosyn och de värderingar som finns i verksamheten påverkar chefer och sättet att leda. Din makt som ledare påverkar omgivningen såväl negativt som positivt. Alla som är ledare behöver därför kontinuerligt jobba med sin maktmedvetenhet. Faktum är att det viktigaste ledarverktyget du har, förutom dig själv, är din fördelningsmakt. Med fördelningsmakt menas hur du som chef fördelar roller, ansvar och befogenheter. Vem du som chef ger uppmärksamhet, vem som får din tid, vem du inkluderar i sociala sammanhang, vem du synliggör och ger talutrymme till på möten, hur du fördelar fysiska utrymmen, vem du ger och hur du ger feedback, hur du vid rekrytering ställer frågor vid intervjuer och hur du gör ditt urval. De tusentals små beslut och val som du som chef gör i vardagen får betydelse för de människor som jobbar där.

  Läs mer

  info
 • 2022-01-21 10:22

  Säkerställ framgång i arbetet med social hållbarhet

  Idag pratar de flesta organisationer om hållbar utveckling. Det ekonomiska perspektivet är ju givet och på senare år har även ett ökat fokus skett mot de ekologiska målen, inte minst med en ökad förståelse för dess koppling till företagets lönsamhet. Vår erfarenhet är dock att insikten fortfarande är låg kring hur ett arbete med social hållbarhet leder till ökad konkurrenskraft och lönsamhet. Förmågan att koppla ihop affärsutveckling med kompetensförsörjning är avgörande. Ett effektivt och framgångsrikt sätt är att utveckla en inkluderande kultur där människor oavsett kön och bakgrund kan arbeta i och kunder ta del av det verksamheten erbjuder på lika villkor. Här får du tips för hur ni kan säkerställa framgång i ett arbete med social hållbarhet för ett mänskligare arbetsliv och lönsammare affärer!

  Läs mer

  info
 • 2020-03-25 11:24

  Utveckla framgångsrika ledarbeteenden genom Utvecklande Ledarskap

  Utvecklande Ledarskap (UL) är en forskningsbaserad ledarmodell som utvecklats av Försvarshögskolan. Utbildningen ger dig en bild av hur ditt nuvarande ledarskap upplevs med hjälp av en digital 360-graders bedömning. Utbildningen ger dig även en tydlig modell för ett hållbart och modernt ledarskap som leder till såväl organisatoriska resultat som individuell utveckling för medarbetarna. Det utvecklande ledarskapet skapar förutsättningar för ett inkluderande arbetsliv där alla känner sig sedda och motiverade att göra sitt bästa. Den 11-13 maj samt 17 juni erbjuder vi en öppen utbildning i våra egna utbildningslokaler under dagtid i Engelska villan i Uppsala. Därmed tillkommer inga internatkostnader. Ta gärna kontakt med oss så berättar vi mer!

  Läs mer

  info
 • 2020-03-25 11:23

  Ta ledningsgruppsarbetet till en högre nivå av öppenhet och samverkan!

  Forskning visar att effektiva ledningsgrupper ser sig som ett team. De skapar genuin samsyn kring gruppens arbete genom ett utvecklat ömsesidigt förtroende och dialog. Vår erfarenhet är att ledningsgrupper ofta kännetecknas av hög energi och fokus på mål och resultat. Lika mycket energi läggs dock inte på att skapa gemensamma bilder kring gruppens ansvar eller att fördjupa relationerna i gruppen. Vi ser att ju bättre medlemmarna i en ledningsgrupp kan samverka och lösa problem tillsammans desto bättre är det för hela verksamheten. Ta kontakt med oss om du vill utveckla din ledningsgrupp. Vi bidrar till att skapa ökad effektivitet genom att fokusera både på det som styr dvs visioner, mål och strategier men också på det som driver dvs gruppens interna relationer och sätt att agera utifrån det gemensamma uppdraget.

  Läs mer

  info
 • 2020-02-12 07:48

  Affärsutveckling genom inkluderande kultur och ledarskap

  Förmågan att koppla ihop affärsutveckling med kompetensförsörjning är avgörande för konkurrenskraft, tillväxt och lönsamhet. Ett effektivt och framgångsrikt arbetssätt är att utveckla en inkluderande kultur där människor oavsett kön och bakgrund kan arbeta i och kunder kan ta del av det företagets erbjuder på lika villkor. Vår utgångspunkt är att en modern organisation ser kulturens betydelse och har förmågan att exponera och utmana traditionella värderingar och normer. Det kräver både kunskap, insikter och mod.
  Våra kunder finns inom olika branscher och i samarbete med oss har de stärkt sin attraktionskraft som arbetsgivare, ökat sin innovationsförmåga och skapat nya affärer. Låter det intressant?

  Läs mer

  info
 • 2019-10-07 11:53

  Framtiden är digital

  Allt fler har förstått värdet av att använda ny teknik även i utvecklings- och förändrings-arbeten. Vi ligger i framkant och erbjuder det digitala verktyget L.A.hub som tagits fram av vår samarbetspartner Hubbster Group. Stödet som är ett molnbaserat processverktyg underlättar för såväl ledning som chefer och medarbetare att bli delaktiga och bidra i det förändringsarbete som ledningen har beslutat om.

  Läs mer

  info
 • 2019-08-07 11:57

  LA i London för Relational Change

  För att kunna erbjuda marknadens bästa tjänster utvecklar vi ständigt oss själva. Under 2019 gick några av oss en längre utbildning i ”Supervision – a relational change” i London för att bli certifierade handledare till chefer och andra organisationskonsulter.

  Läs mer

  info
 • 2019-06-07 11:56

  KTH satsar på Inkluderande Ledarskap

  Inom KTH pågår ett omfattande arbete för att utveckla en inkluderande kultur genom ett genusmedvetet ledarskap där vi har förmånen att få arbeta med ett par av KTH:s skolor.

  Läs mer

  info