VUCA-världen behöver inkluderande ledarskap

Den engelska akronymen VUCA står för Volatility, Uncerntainty, Complexity och Ambiguousness och representerar vår snabbföränderliga och nyckfulla omvärld. Begreppet uppkom först i det amerikanska försvaret när de upptäckte att den traditionella hierarkiska strukturen inte längre fungerade effektivt i konfrontationen med en mer global och multilateral värld. Genom att istället använda ett mer uppdragsorienterat synsätt medförde det att soldaterna i fält började kommunicera mycket mer med varandra än med sina överordnade. Det blev en överraskande framgångsrik strategi som resulterade i att många fler soldater överlevde.

Om vi applicerar det på ett arbetsliv som präglas av VUCA behövs ledare som inspirerar och motiverar medarbetare till delaktighet och möjligheten att använda sin fulla potential. Tillväxt och utveckling drivs av människors olika idéer och kreativitet. En förutsättning för nytänkande och innovation är ett tillåtande klimat och organisationer som värderar olikhet och som främjar inkludering.

På Näringslivets Ledarskapsakademi arbetar vi med affärs- och verksamhetsutveckling genom att synliggöra kulturens betydelse och arbeta för att skapa inkluderande ledarskap och kultur där förståelsen av en organisations värdesystem är avgörande. Genom mod att kritiskt granska kulturen öppnas möjligheter till beslut om vad som är bra och ska bevaras och vad som behöver förändras för att åstadkomma bästa resultat.

Ta kontakt med oss så berättar vi mer!