Social hållbarhet för ökad attraktionskraft - Moelven Skog

Uppdrag

Skogssektorn står inför stora utmaningar. Samtidigt som den ses som en av Sveriges verkliga framtidsbranscher när det gäller ekologisk hållbarhet brottas man med frågor som har att göra med social hållbarhet. Studier visar att starka traditioner och normer gör att man har svårigheter att locka och behålla framför allt kvinnor. Moelven Skog kontaktade därför oss för att få en djupare förståelse och kunskap kring hur ett arbete för ökad social hållbarhet kunde genomföras för ökad attraktionskraft som arbetsgivare. De ville utbilda sin ledningsgrupp kring ett inkluderande ledarskap med fokus på social hållbarhet, genus, mångfald och likabehandling.

Vårt bidrag

Syftet med ledarutbildningen med ett integrerat jämställdhets- och mångfaldsperspektiv var att ledare med stöd av nya kunskaper, insikter och verktyg skulle bli bättre på att utöva ett inkluderande ledarskap där alla medarbetare arbetar på lika villkor samt att kunna leda ett arbete för en inkluderande kultur och arbetsmiljö tillsammans med sina medarbetare. Arbetet inleddes med samtal med VD och kompetensansvarig kring VARFÖR denna satsning var viktig, hur den skulle kommuniceras ut och sedan även följas upp. Efter överenskommelse genomförde vi sedan öppna samtal med samtliga chefer i ledningsgruppen kring deras upplevelse av kulturen med fokus på social hållbarhet, kultur och normer. Denna kartläggning presenterades därefter för samtliga i ledningsgruppen under en inledande workshop. Innehållet i "Jämställd affärsutveckling för ett inkluderande ledarskap” skräddarsyddes sedan i samspel med ledningen.

Resultat

VD Björn Johansson menar att en utbildning var viktig för att säkerställa bättre kunskap i ämnet och insikt i hur man skapar inkludering. Utbildningen gav nya perspektiv och medvetenhet som resulterat i ett ökat reflekterande över traditionella normer som tidigare varit för givet tagna. Han menar att cheferna förändrats efter utbildningen och tydligare ser sin egen betydelse som kulturbärare och förebild. Det innebär att de idag i högre grad står upp för företagets värderingar och att de även på ett annat sätt tar en dialog med företagets omgivning i frågor som handlar om jämställdhet, jämlikhet och mångfald, fortsätter Björn. Jeanette Löfberg, kompetensutvecklare på koncernen, instämmer och säger att utbildningen har lett till värdefulla insikter som gör att ledarna agerar annorlunda än tidigare. Hon menar att ledare ser saker och tid mer medvetet och att de tänker annorlunda innan de fattar beslut. Björn och Jeanette sammanfattar att resultatet av utbildningen ingjutit ett öka mod hos ledarna att tänka annorlunda och att våga vara mer okonventionella i sitt ledarskap. Det gäller inte minst när det handlar om människors villkor för förflyttning i organisationen och att se människors potential.