Förändringsledning - Aftonbladet

Uppdrag

I samband med den affärskritiska situation som Aftonbladet hamnade i på grund av Metoo-rörelsen och den uppmärksamhet som verksamheten fick i media kontaktade tidningen oss för stöd. Vårt uppdrag var att synliggöra chefers och medarbetares situation för att ledningen skulle kunna göra nödvändiga förändringar i verksamheten.

Vårt bidrag

Efter beslut tillsammans med ledningen genomförde vi en dialogbaserad nulägesbeskrivning genom individuella och gruppvisa samtal med chefer och medarbetare. Syftet var dels att de skulle få ge uttryck för sina upplevelser kring den akuta situation som Aftonbladet befann sig i. Dels att i ett vidare perspektiv få möjlighet att beskriva kulturen och dess påverkan på arbetsmiljön. Resultatet redovisades sedan till såväl ledning som samtliga medarbetare för att synliggöra upplevelsen av tidningen ur ett arbetsgivare- och arbetsmiljöperspektiv.

Resultat

Resultatet från nulägebeskrivningen låg sedan till grund för det långsiktigt strategiska förändringsarbete som tidningen genomförde på en mängd olika plan med målet att säkerställa en kultur som var fri från kränkningar och där alla kunde bidra på lika villkor till Aftonbladets affärsmål. Tidningen ändrade såväl sin ledningsstruktur som olika policys, anställningsvillkor och medarbetarnas möjligheter till delaktighet i det vardagliga arbetet.