The Fearless Organization Scan

Den psykologiska tryggheten är avgörande för innovation, inkludering, samarbete och prestationsförmåga. Om organisationer ska kunna arbeta effektivt och uthålligt med ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet är förmågan till dialog i organisationen central. Kreativa samtal bygger på människors upplevelse av ett klimat där det är möjligt att dela olika perspektiv och halvfärdiga idéer och förslag men också misslyckanden utan rädsla för att bli kritiserad eller utstött. Goda samtal och gemensamt lärande blir allt viktigare för organisationers förmåga att nå mål i en komplex och osäker värld.

Undersökningar visar att 70 % av cheferna överskattar den psykologiska tryggheten i sin grupp. 85 % av medarbetarna har vid minst ett tillfälle valt att inte ta upp en farhåga med sin chef även om de själva ansåg att den var viktig.

Mätverktyget Fearless Organization Scan baseras på Amy Edmondsons forskning och är ett väl beprövat instrument världen över. Vid genomförandet av Fearless Organization Scan får varje medlem svara på en enkät bestående av sju frågor och tar endast några minuter att fylla i. Enkäten utgår från fyra domäner: vilja att hjälpa, inkludering och mångfald, attityd till risker och misslyckanden samt öppna samtal. Verktyget kan användas för en hel organisation, en avdelning, ett team eller en projektgrupp. När alla har svarat så samlas medlemmarna för att gå igenom resultatet och samtala om det. En ”team debrief” tar vanligtvis 2–3 timmar och startar med en teoretisk genomgång kring centrala begrepp när det gäller psykologisk trygghet och avslutas med överenskommelser om det gemensamma ansvaret framåt.

Ta kontakt med oss så berättar vi mer!