Öka medvetenheten kring din makt som ledare

Makt existerar inte isolerat utan är ett relationellt begrepp.  Alla människor orienterar sig mot makten likt blommorna på ett fält vänder sig mot solen. Det är ett föränderligt begrepp som är beroende av sitt sammanhang och kan ses som en funktion av chef, medarbetare och situation. Den formella makten kommer med titel och position. Den informella makten avgörs av den personliga legitimiteten. Den utgår helt från vår förmåga att påverka andra.

Makt kan också ses strukturellt och betraktas utifrån återkommande mönster över hur resurser och möjligheter fördelas. Maktordningen mellan människor är inte naturgiven utan något som förhandlats fram mellan människor. Föreställningar om t ex genus och uppdelningen mellan kvinnligt och manligt är djupt rotat såväl kulturellt som socialt i samhället. Det skapas och upprätthålls på ett personligt och strukturellt plan av såväl kvinnor som män. Föreställningar och förväntningar på vad det innebär att vara kvinna eller man får konsekvenser för människor på en arbetsplats. Det påverkar vad vi arbetar med, på vilken nivå vi arbetar och hur mycket makt och inflytande vi har i en organisation. Om vi har möjlighet att se dessa mönster mellan kvinnor och män så har vi också möjlighet att få syn på andra maktordningar mellan människor som utgår från  t ex etnicitet, sexuell läggning och religion.

Vår erfarenhet är att företag fortfarande till stor del präglas av traditionella värderingar och för givet tagna normer. Att ha ett inkluderande ledarskap handlar om att öka medvetenhet kring olika föreställningar och stereotypiseringar. En inkluderande ledare behöver ha kunskap om hur människors villkor ser ut och mod att använda sin makt för att göra viktiga förändringar. Ett avgörande verktyg för ditt ledarskap om du vill ha ett inkluderande förhållningssätt är att bli medveten om din fördelningsmakt!