Förstå dina sociala mönster med FIRO

Will Schutz var en innovativ psykolog och författare som har påverkat människor världen över med sin syn på mänskliga interaktioner. Han menade att det finns tre grundläggande behov som är centrala för alla människor: inkludering, kontroll och öppenhet. Behovet av inkludering handlar om att skapa delaktighet med andra människor. Behovet av kontroll rör vår upplevelse av att vara kapabla att hantera olika situationer. Behovet av öppenhet har att göra med vår förmåga att uttrycka våra känslor till andra. Dessa behov gäller för alla människor, oavsett kultur och samhälle.  

När våra grundläggande behov inte tillgodoses, kan vi använda försvar som ett sätt att skydda oss. Schutz beskriver sex olika försvarsmekanismer, såsom självanklagaren, offret, hjälparen, kritikern, förnekaren och krävaren. Dessa försvarsmekanismer kan vara till hjälp på kort sikt, men om de används överdrivet eller olämpligt kan de hindra oss från att mötas och lösa våra konflikter. Genom att öka vår självkännedom kan vi övervinna våra försvarsmekanismer och uppnå större psykologisk hälsa och välbefinnande.

FIRO-teorin ger djupgående insikt i mänskliga relationer och hur våra grundläggande behov påverkar vårt samspel med andra människor. Modellen används inom en mängd olika sammanhang, inklusive organisationer, ledarskap, teamutveckling och personlig utveckling. Det finns en tydlig koppling mellan FIRO och psykologisk trygghet eftersom både teorierna handlar om vikten av sociala relationer och hur dessa påverkar individens beteende och känslor. Ta kontakt med oss så berättar vi mer!