Moelven Skog satsar på ökad social hållbarhet

Vi på LA är stolta över att vi fått vara med och bidra till Moelven Skogs arbete för ökad inkludering. Genom en ledarutbildning med ett integrerat jämställdhets- och mångfaldsperspektiv har ledare fått ökade kunskaper, insikter och verktyg för ett mer inkluderande ledarskap. Syftet är att säkerställa en hållbar utveckling, förändring och tillväxt i verksamheten. Vår utgångspunkt är att ett strategiskt förändringsarbete alltid måste starta i ledningen för att nå långsiktiga hållbara resultat. Det är cheferna som ansvarar för arbetsvillkoren och de behöver också involvera alla medarbetare i arbetet för en inkluderande kultur.

Arbetet startade med en kulturspaning
Vi startade processen med att ledarna fick gå på kulturspaning för att få upp ögonen för den egna kulturen. I den spaningen bjöd de också under utbildningens gång in sina egna medarbetare till en dialog kring dominerande värderingar, normer och verklighetsuppfattningar i verksamheten samt vad de får för betydelse i människors arbetsliv. Innehållet i "Jämställd affärsutveckling för ett inkluderande ledarskap” skräddarsyddes sedan i samspel med ledningen. Jeanette Löfberg som är kompetensutvecklare på koncernen säger:
- Anledningen till att vi startade utbildningen är att vi vill attrahera en större mångfald av människor. Framför allt vill vi få in fler kvinnor i verksamheten och även förstå varför medarbetare som vi rekryterat inte har velat stanna kvar. Vi saknade en förklaring till det och därför tog vi kontakt med Näringslivets Ledarskapsakademi. Vi behövde få hjälp att ta arbetet ett steg vidare och att inte bara prata om utmaningarna i branschen utan också få en djupare förståelse för hur vi kunde arbeta med frågan på djupet.

Ökade insikter och mod
VD för Moelven Skog, Björn Johansson, menar att utbildningen för ett inkluderande ledarskap var viktig för att säkerställa ökade insikter och bättre kunskap i ämnet. Han säger att den har varit en viktig pusselbit för att förstå hur man blir ett attraktivt företag för fler medarbetare, kunder och leverantörer.
- Genom utbildningen har vi fått nya perspektiv och ökad medvetenhet som formar oss och vår marknad. Det här är något som alla som vill vara ett tidsenligt företag behöver förstå och arbeta med, säger Björn. Han menar att cheferna förändrats under processen och reflekterar mer kring dem själva som förebilder.
- Vi står tydligare upp för våra värderingar och vi för en dialog med hela vår omgivning i de frågor som handlar om jämställdhet, jämlikhet och mångfald. Utbildningen har skapat ett ökat mod att tänka annorlunda och vi har blivit mer okonventionella än tidigare. Idag uppmuntrar och ser vi varje individ bättre. Jeanette stämmer in och tillägger:
- Utbildningen har skapat värdefulla insikter hos oss alla som gör att vi agerar annorlunda än tidigare. Hon menar att det inte minst gäller människors villkor för förflyttning i organisationen och att se individers potential.
- Ledarna ser saker och ting mer medvetet idag, de tänker ett varv till innan de fattar beslut, säger hon. Björn betonar att eftersom ledarna tydligare ser sin egen betydelse som kulturbärare har det resulterat i ett ökat reflekterande över traditionella normer som tidigare varit för givet tagna.
- Utbildningen har lett till större insikter. Du börjar förstå dig själv och vilka signaler du skickar ut, vilka förutfattade meningar och stereotypiseringar du har och hur det påverkar dina val och beteenden, fortsätter han.

Att utvecklas i takt med tidens utmaningar
Både Jeanette och Björn säger att en bidragande framgångsfaktor för utbildningen har varit att cheferna deltagit med nyfikenhet och ett öppet sinne. En annan är att det under utbildningens gång varit möjligt att lyfta tveksamheter och ifrågasättande i ett tillåtande klimat. Jeanette betonar även betydelsen av att en sådan här satsning kräver ett medvetet beslut av ledningen. De behöver investera i både tid och engagemang för att genomföra en process som utbildningen innebär. Björn och Jeanette avslutar med att konstatera:
- Vi behöver utvecklas i takt med tidens utmaningar både för att få in nya kompetenser och inte minst för att få behålla de vi har. Utbildningen rimmar också väl med vår satsning kring ett aktivt medarbetarskap – att vi alla behöver tänka på att inkludera varandra i stort och smått.