Affärsutveckling genom inkluderande kultur och ledarskap

Genom egen forskning och arbete kring kulturen med våra kunder är vår samlade erfarenhet att företag är ytterst kunniga när det gäller det som ska styra verksamheten, dvs. visioner, mål, strategier och affärsplaner. Betydligt mycket mindre tid investeras i arbete med företagens kultur dvs. det som driver verksamheten. Även i de mest välmående företag har vi sett missade affärsmöjligheter och svårigheter att leva upp till kundlöften på grund av brist på insikt om kulturens betydelse för utveckling av både anställda och affär.

För att uppnå en inkluderande kultur behövs en ökad medvetenhet hos ledarna kring genus och mångfald.  Vi ser att i företag där ledning och cheferna fått kunskap och konkreta verktyg har förmågan till kompetensförsörjning och att se nya affärsmöjligheter ökat markant. Ett systematiskt kulturarbete som är ledningsstyrt och bygger på kunskap om hur stereotypa föreställningar påverkar utveckling samt där alla medarbetare förväntas bidra garanterar lönsamt.

Våra kunder finns i vitt skilda branscher. I vårt arbete tillsammans med kunder har företag ökat sin attraktionskraft som arbetsgivare, ökat innovationsförmågan samt stärkt konkurrenskraften, skapat nya affärer och utökat marknaden. För en av våra kunder fördubblades vinsten på två år. Vi vill gärna bidra till fler företag. Vi finns här för att bistå dig och ditt företag! Ta kontakt med oss för ett förutsättningslöst möte!