Vad är det som skapar gott samarbete?

De färdigheter som utvecklingsprogrammet fokuserar på är inte på något sätt unika. Tvärtom bygger det på gammal kunskap som vi människor funderat kring länge. Programmet bygger på upplevelsebaserad inlärning och igenkänning för ökad medvetenhet och handlingskraft. Några av de viktiga kompetenser som utbildningen hanterar är:

Medvetenhet kring egna intentioner
De flesta människor inser inte att vi har ett val mellan två grundläggande förhållningssätt i mötet med andra. Röd eller grön zon är två diametrala utgångspunkter som påverkar allt vi gör och säger. Om vi vill skapa gott samarbete behöver vi börja med att fundera på från vilken zon vi agerar. I röd zon är vi fientligt inställda och har ett dömande och skuldbeläggande förhållningssätt. Vi drivs av en vilja att besegra den andre och att vinna oavsett vad det kostar. I den gröna zonen agerar vi autentiskt och icke-försvarsinriktat. Vi visar generositet i tanke och hjärta. Vi försöker förstå andra och hitta ömsesidiga fördelar snarare än att vinna. Vi lyssnar och använder ”jag-budskap” för vad vi önskar. Om andra inte responderar på vårt samarbete utan bryter överenskommelser så konfronterar vi dem och sätter gränser. Sanktioner sätts stegvis.

Bidrar med öppenhet och lyhördhet
Om vi vill skapa goda relationer så behöver vi dels våga ge uttryck för vad vi ser, hör och hur vi tolkar det. Dels vara nyfikna på andras upplevelser. Om rädslan över att bli förlöjligad och kritiserad är för stor så finns det en risk att vi tystnar. Att bidra till förändring kräver mod att vara lite mer öppen än vad som känns bekvämt. Om vi väljer det så kan vi bidra till en positiv spiral där vi inspirerar andra.

Ta personligt ansvar för olika val
Genom att lära känna oss själva på djupet kan vi göra nya val. Endast det vi är medvetna om kan vi reflektera kring för att utveckla och förändra. Många av våra tankemönster är så självklara och för givet tagna att vi aldrig ifrågasätter dem. Därmed blir de också utom räckhåll för nya beslutsmöjligheter. Genom medvetna val kan vi ta personligt ansvar för omständigheterna i vårt liv och försöka finna lösningar snarare än att hitta någon att skylla på.

Det är vår övertygelse att det finns ett starkt samband mellan organisationers produktivitet och hur människor ser på sig själva. Vår självbild påverkar inte bara beteenden och relationer mellan människor på arbetsplatsen. Den har även en stark inverkan på vår livskvalitet, handlingskraft och förmåga till kreativitet.

Vill du veta mer om utvecklingsprogrammet ”Förtroendefullt Samarbete” och hur man kan arbeta med att utveckla samarbetet och kommunikationen i en arbetsgrupp så är du välkommen att ta kontakt med oss!