Vikten av att satsa på ledarskap i oroliga tider

Forskning indikerar att i stunder av oro så värdesätter medarbetare än mer ledare som visar personlig omtanke, har fokus på samarbete och relationsbyggande samt förmågan att inspirera och motivera. Ett effektivt ledarskap bygger på social kompetens och att vara lyhörd inför människor outtalade känslolägen för att kunna möta stress, ångest och frustration. Det kräver förmåga till att aktivt kunna lyssna och föra en god dialog. Ledarens förmåga att kunna hantera sina egna känslor under stress är naturligtvis också betydelsefullt för gott ledarskap. Samtidigt visar mätningar från McKinsey att ett arbete för psykologisk trygghet, där dessa ledarbeteenden är centrala, inte alltid får det utrymme som behövs.

Att satsa på ledarskapsutveckling i osäkra tider är därför en lönsam investering och av stor vikt för organisationens resultat. Genom att utveckla ledarna kan organisationen bygga en starkare och mer motståndskraftig kultur som hanterar utmaningar på ett effektivare sätt. Det är extra betydelsefullt i tider av oro, inte bara för affärsnyttan, utan även för välmående hos både medarbetare och ledare.

Försvarshögskolans ledarprogram ”Utvecklande Ledarskap” bygger på den senaste ledarskapsforskningen och försvarets egna erfarenheter av att leda i oroliga tider, inte minst från insatser i kriget i forna Jugoslavien. Det är den modell som har starkast vetenskapligt stöd för hur man som ledare effektivt skapar välfungerande organisationer och grupper. Fokus i utbildningen ligger på att identifiera, träna på och utveckla framgångsrika ledarbeteenden. Utbildningen resulterar i en konkret handlingsplan med tydliga verktyg som gör skillnad i vardagen.

Vi på LA genomför företagsinterna och öppna utbildningar i ”Utvecklande Ledarskap”.

Nästa öppna utbildning går i Uppsala den 22 - 24 november samt 12 januari. Välkommen att ta kontakt med oss så berättar vi mer!

Källor:

Jack Zenger and Joseph Folkman, 2020, Harvard Business Review, - https://hbr.org/2020/12/research-women-are-better-leaders-during-a-crisis

McKinsey, 2021 - Psychological safety and the critical role of leadership development, https://www.mckinsey.com/capabilities/people-and-organizational-performance/our-insights/psychological-safety-and-the-critical-role-of-leadership-development

Falck, 2020, Stress och psykosocial ohälsa ökar som effekt av coronakrisen, https://kund.falcksverige.se/press/nyheter/stress-och-psykosocial-ohalsa-okar-markant-som-effekt-av-coronakrisen/