Vad är intersektionalitet? Ett utökat perspektiv

För att en organisation ska kunna blomstra, bli en attraktiv arbetsplats och skapa tillfällen för innovation är förståelse för alla människors olika upplevelser av makt en viktig pusselbit. I det här fallet innebär det att en organisation har som mål att alla medarbetare upplever sig ha handlingsutrymme på sin arbetsplats, känna sig delaktiga och att inte utsättas för kränkande särbehandling.

2019 tillsatte FN-organet ILO (International Labour Organisation) en utredning för att förstå vilka stora trender som kommer påverka arbetsmarknaden inom en snar framtid. ILO kom fram till att det finns fyra så kallade megatrender som påverkar och framför allt kommer fortsätta att utmana framtidens ledare; digitalisering, globalisering, demografisk utveckling och klimatförändring. Mot bakgrund av dessa identifierade utmaningarna, hur kan då ett arbetsliv som är hållbart och mänskligt se ut i framtiden? Ett övergripande svar på hur en arbetsplats kan bemöta alla dessa utmaningar ges i Agenda 2030 - att ständigt arbeta för ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling.

SCB:s statistik från 2017 visar att 1 av 10 svenskfödda upplevde sig diskriminerade på sin arbetsplats. I jämförelse visade statistiken samtidigt att 1 av 4 utlandsfödda upplevt diskriminering. 1 av 10 med funktionsvariation upplevde sig utsatta för diskriminering och 30 % av unga kvinnor mellan 16–29 år har upplevt sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Perspektivet intersektionalitet ger dig som ledare möjligheten att förstå hur dessa olika maktordningar kan samverka på individ- och organisationsnivå. Att jämställdhet allt oftare diskuteras på arbetsplatser är en mycket god utveckling, men för att vara en nytänkande och jämlik arbetsplats krävs förståelse kring hur makt inte endast är uppdelat efter kön, utan även efter ålder, nationalitet, hudfärg, sexualitet, klass och funktionsförmåga – det vill säga våra diskrimineringsgrunder. Det handlar om att alltid utgå ifrån jämställdhetsperspektivet, då kön och genus finns representerad i alla andra diskrimineringsgrunder, men att även ha förmågan att se den komplexa strukturen av andra maktordningar som kan påverka medarbetares upplevelser.   

Perspektivet intersektionalitet är en förutsättning för att kunna skapa ett hållbart arbetsliv där alla medarbetare har lika villkor. Är du nyfiken och vill veta mer är du välkommen att kontakta oss eller läsa mer i källorna nedan!

ILO, 2019. Work for a brighter future: ILO Global Commission Report on the Future of Work. International Labour Organization (ILO).

SCB, 2020, Lämna ingen utanför Statistisk lägesbild av genomförandet av Agenda 2030 i Sverige, Oktober 2020

Paula Mulinari, 2014, “Tystnad och osynlighet. Hur hanteras diskriminering inom organisationer?”, i Inte bara Jämställdhet - intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet, SOU:2014:34