Psykologisk trygghet - en nyckel till inkludering

Vi människor delar ett djupt mänskligt behov av att vilja tillhöra. Rädslan att bli utesluten om vi tar till orda eller ger förslag som strider mot majoritetens uppfattning är skrämmande. Vi behöver därför arbeta med att skapa en kultur där det är möjligt att lyfta fram olika idéer, förslag och perspektiv. En arbetsmiljö där allas kompetens tas tillvara och där var och en känner att de är betydelsefulla. Vi behöver förstå att alla inte upplever samma grad av trygghet. Om vi vill skapa mångfald behöver också känslan av inkludering och psykologisk trygghet i gruppen öka och ledare behöver säkerställa att den omfattar alla och inte endast en liten klick av människor. Ett långsiktigt hållbart förändringsarbete för inkludering är endast möjlig om alla involveras i arbetet då kulturen genomsyrar hela organisationer och påverkar alla som arbetar där.

På Näringslivets Ledarskapsakademi arbetar vi med att bidra till skapandet av inkluderande ledarskap och inkluderande kultur. Vi ser att ett inkluderande ledarskap är helt avgörande för att kunna utveckla en inkluderande kultur. Kulturen kan bara påverkas och utvecklas i vardagen där människor samverkar med varandra och när chefer och ledare förstår att de är de starkaste kulturbärarna. Det är de som säkerställer arbetsvillkoren så att människor t ex inte diskrimineras. De har också makten att tydligt visa vilka normer som är önskvärda genom sitt eget handlande. För att uppnå en inkluderande kultur behövs kunskap och modet att våga stanna upp och synliggöra nuläget. Utifrån det kan man lättare beskriva ett önskat läge.