Förändring kräver mod, vilja och en bra modell

Tack vare all den kunskap och kompetens vi byggt tillsammans med våra kunder har vi utvecklat en flexibel processmodell, LA MOD. Genom vårt arbetssätt bidrar vi en inkluderande och engagerad arbetsmiljö som främjar både individuell och kollektiv tillväxt. Modellen bygger på fyra principer för en smidig och effektiv förändringsprocess: helhetsperspektiv, delaktighet, dialog och ansvar.

Helhetsperspektiv
I samarbete med våra kunder stärker vi deras förmåga att leda verksamheten mot önskade resultat. Vi utgår från det som styr verksamheten – visioner, mål och strategier och fokuserar framför allt på det som driver verksamheten dvs. organisationens kultur. Det är viktigt att förändringsprocesser är ledarledda och att ledningen tillsammans tydliggör VARFÖR förändringsarbetet ska genomföras samt hur arbetet ska kommuniceras ut och följas upp.

Delaktighet
Resultatet av förändringsprocessen är beroende av medarbetarnas förståelse och acceptans av förändringen. Är människor engagerade minskar motståndet mot förändringen och skapar en smidigare process. Vår modell bygger på att involvera människor och uppmuntra dem att bidra med sina kunskaper, erfarenheter och olika perspektiv.

Dialog
Vi skapar förutsättningar för autentiska möten mellan människor för att förbättra förståelsen för de förändringar som ska genomföras och dela värdefull information kring vad som fungerar bra och mindre bra i verksamheten. En nyfikenhet kring olika perspektiv ökar organisationens förmåga att identifiera och lösa problem.

Ansvar
Vår utgångspunkt är att all förändring är en relationell process och det är mellan människor som det finns störst potential till utveckling och engagemang. Vår processmodell skapar förutsättningar för ett ökat engagemang genom att göra människor till medskapare i arbetet och känna ansvar för organisationens utveckling och gemensamma arbetsmiljö. Vi vet att organisationer där alla bidrar också är starkare, uthålligare och mer effektiva.

Kontakta oss så berättar vi mer!