Säkerställ framgång i arbetet med social hållbarhet

Vår utgångspunkt är att en modern organisation förstår kulturens betydelse och har förmåga att synliggöra och utmana traditionella värderingar och normer. Det kräver både kunskap, insikter och mod.

Arbetet behöver vara ledningsstyrt och skapa delaktighet så att ALLA som arbetar i verksamheten är med och bidrar i förändringsprocessen, var och en utifrån sin roll och sitt ansvar. Chefer och medarbetare behöver tillsammans ifrågasätta traditionella värderingar och för givet tagna normer. Det skapar både en bättre arbetsmiljö och bidrar till en ökad innovations- och förändringskraft. Det leder i sin tur till möjligheten att även upptäcka nya marknader och skapa andra lösningar eller erbjudanden för att möta kunders behov. Allt hänger ihop!

Här ger vi dig tips kring vilka steg som behövs för att säkerställa framgång i arbetet med social hållbarhet

1. Säkerställ att förändringsarbetet är ledningsstyrt
Starta förändringsprocessen genom att tydliggöra högsta ledningens ägarskap och formulera ett klart budskap kring VARFÖR arbetet är betydelsefullt samt hur det ska genomföras och följas upp.

2. Skapa gemensam kunskapsplattform
Genomför kontinuerliga workshops med samtliga chefer för att ge kunskap och verktyg att driva förändringsarbetet. Syftet är att stärka cheferna i deras roll och ge ökade insikter och gemensamt språk kring jämställdhet, genus, mångfald, företagskultur och förändring. Med stöd av nya kunskaper, insikter och verktyg kan chefer sedan lättare utöva ett genusmedvetet och inkluderande ledarskap.

En del av syftet med workshops för chefer är att också skapa forum där cheferna får dela erfarenheter, insikter, tveksamheter och ställa frågor. Poängtera samtidigt att ett arbete med genus och jämställdhet inte är en åsiktsfråga utan i allra högsta grad en kunskapsfråga. Förändringsarbetet är ingen "quick fix" utan något som kräver tid och eftertanke.

3. Skapa delaktighet i förändringsprocessen
Säkerställ att cheferna, utifrån sina nya kunskaper och insikter, involverar medarbetarna i processen och leder ett arbete tillsammans med sina medarbetare för en genusmedveten och inkluderande kultur. Poängtera att chefer och medarbetare har ett gemensamt ansvar för verksamhetens utveckling och den gemensamma arbetsmiljön.

Ge cheferna stöd med hjälp av skräddarsytt material. En viktig del är att chefer och medarbetare får kunskap om vad företagskultur är för att kunna gå på gemensam ”kulturspaning” och utforska omedvetna normer. Genom att synliggöra och diskutera normer öppnas möjligheten att bli mer medveten om normers betydelse för människors handlingar och beteende. Vilken betydelse har t ex de historier vi berättar för varandra? Hur bemöter vi varandra och de som verksamheten är till för?