Relationell ledarutveckling i grupp (RLG)

Ledare som stödjer varandra ökar förmågan att utöva ledarskap till nytta för både medarbetare och verksamhet.

Med fokus på vardagen
Vi leder tillitsfulla forum där chefer i mötet med andra chefer kontinuerligt möts för att reflektera kring sitt uppdrag och sitt sammanhang. Arbetet utgår från de frågor och dilemman som deltagarna vill diskutera, förstå och helst finna lösningar på. Ledarutveckling i grupp är därmed en inspirationskälla för att utveckla professionell kompetens samt fördjupa värdefulla nätverk och relationer.

Kontrakt
Den relationella ledarutvecklingen startar med en gemensam genomgång över hur arbetet ska läggas upp. Som grund formuleras ett "kontrakt" för att tydliggöra mål, arbetsformer, förväntningar på resultat, roller, utvärdering, tider och andra praktiska frågor. Under arbetets gång används kontraktet som stöd för uppföljning av arbetet och för att bedöma om förändringar behöver göras i arbetssätt och fokusering för att uppfylla de förväntningar och behov som finns.

Hur går det till?
Vi kommer överens om hur många träffar uppdraget omfattar, under vilken tid och antalet timmar. Varje träff startar med en tillbakablick på de frågor som togs upp förra gången ” vad hände..” osv och fortsätter sedan med den situation eller frågeställning som det finns önskemål om att diskutera. Kontinuerliga avstämningar genomförs för att utveckla och förbättra arbetet så det upplevs meningsfullt utifrån det uttalade syftet.

Teorier, verktyg och metoder varvas med möjlighet att diskutera och reflektera kring ledarrollen och den kontext och kultur som påverkar ledarskapet och dess förutsättningar. Vi sorterar upplevelser och arbetar för att vända hinder och frustration till kraft och energi framåt.