Jämställdhetsarbetet - fokus på numerär eller kultur?

I McKinseys rapport framgick även att det finns en diskrepans mellan mångfald i form av numerärer och inkludering som handlar om normer och kultur. Med andra ord, även om företag tycks bli allt bättre på att anställa människor i relation till kompetens snarare än traditionella föreställningar så finns det en problematik kring inkludering. Trots ökad mångfald på arbetsplatsen så lyckas organisationer inte skapa en inkluderande arbetsmiljö som är effektiv och hållbar.

Jämställdhetsarbetet är komplext och kräver en systematik och uthållighet som utgår både från ett kvantitativt och kvalitativt perspektiv. Den kvantitativa delen fokuserar på numerärer, mål och representation i organisationer. Den kvalitativa aspekten syftar till ökad insikt kring normer, makt och praktiker med inriktning på organisatoriska förutsättningar för att nå inkludering. Problemet är ofta en obalans där den mer kortsiktiga kvantitativa delen av jämställdhet får ta nästan all plats. Resultatet blir en arbetsplats som visserligen lyckas skapa mångfald för stunden men inte den inkluderande kultur som behövs för att på lång sikt behålla och utveckla attraktiv arbetskraft. Denna problematik exemplifieras i skogsrapporten “Tio år med jämställdhet på agendan” från SLU (2022). Trots att framsteg gjorts sedan 2011 när det gäller jämställdhetsarbetet och allt fler kvinnor söker sig till branschen visar rapporten också att många högutbildade kvinnor lämnar sektorn. I statistiken framkom att det område som ansågs som mest eftersatt när det gäller jämställdhet var just normer och kultur. Det är också det som påverkar människor upplevelse av sina förutsättningar och villkor.   

För att komma förbi det mer kortsiktiga kvantitativa jämställdhetsarbetet behövs ett fokus på varför ojämställdheten ser ut som den gör och hela tiden återskapas. Genom att granska normer, kultur och praktiker i relation till ledarskap och medarbetarskap kan viktiga insikter och förändringar uppnås. Istället för att dela in människor i enkla kategorier behöver blicken vändas mot de omständigheter som tilldelas kvinnor och män och reproducerar föreställningar kring kvinnligt och manligt. Insikt om genusbaserade maktrelationer behöver utmanas på olika nivåer i organisationen. Holgersson och Romani (2020) har i ett samarbete mellan Handelshögskolan och KTH gjort en forskningsrapport där de lyfter fram ett exempel på ett företag som jobbat med just detta. De granskade ett svenskt IT-företag under pseudonymen “Ada” som aktivt arbetat med organisationskulturen och inte endast fokuserat på numerärer. De kunde konstatera att företaget genom ett aktivt arbete med kulturen ändrat organisationens syn på vilka normer som eftersträvades i företaget. Genom att se och granska den outtalade normen, som i IT-branschen ofta kopplas till maskulinitet, kunde företaget utmana och förändra vad som tidigare ansetts som självklart. Det resulterade i att medarbetare, trots en överrepresention av män, skapade en plats där normer kring lika värde faktiskt efterlevdes.

Ledare behöver utmana organisatoriska förutsättningar och maktordningar, vilket har betydelse för både jämlikhet, jämställdhet och en hållbar utveckling. Målet är en arbetsplats där normer kring lika värde blir något mer än bara ord i jämställdhetsarbetet och faktiskt efterlevs i vardagen. På Näringslivets Ledarskapsakademi bygger vi vårt arbete på forskning och olika modeller för att koppla samman förståelsen för de organisatoriska förutsättningarna med ledarskap. Om vi tillsammans vågar granska det outtalade och det för givet tagna i organisationer kan vi också uppnå inkludering och inte bara mångfald.

Lovisa Warpman

Källhänvisning:
Andersson, Elias - Maria Johansson, 2022, Tio år med jämställdhet på agendan, Rapport Skog 2022:4, SLU

Fürst Hörte, Gunilla, 2009, Behovet av genusperspektiv - om innovation, hållbar tillväxt och jämställdhet, Vinnova.

Holgersson, Charlotte - Laurence Romani, 2020, Tokenism Revisited: When Organizational Culture Challenges Masculine Norms, the Experience of Token Is Transformed, European Management Review, (2020)

Jordansson, Birgitta - Helen Peterson, 2022, Jämställdhet i akademin, Studentlitteratur: Lund

McKinsey & Company, 2020, Diversity wins - How inclusion matters