Konflikthantering

”Är där en knut, så finns det ett band” (Louis Jacobi)
I allt samarbete uppstår då och då konflikter. Om vi hanterar dessa på ett konstruktivt sätt kan de stärka vårt förtroende för varandra. Olösta konflikter däremot skapar bitterhet, ilska och vanmakt som kostar både tid och energi. Genom att våga berätta och ta in den sårbarhet eller de svårigheter var och en upplever i relationen kan förståelsen för varandra växa. Som konsulter stödjer vi individer och grupper att öka dialogen för att kunna avsluta den energi som olösta konflikter resulterar i.

Alla vill förändra världen men ingen vill ändra sig själv
När människor är i en konflikt vill de helst bara ta bort motparten för att lösa de problem som uppstått. Vi vill gärna hitta en syndabock och fria oss själva från allt ansvar istället för att se hur vi samskapat situationen. Vår uppgift som konsulter är att belysa situationen sett från alla parters perspektiv och försöka få deltagarna att kommunicera igen men också att upptäcka sitt eget ansvar. Uppmärksamheten riktas mot både fastlåsta mönster i relationen och hur parternas tillsammans bidrar till att hålla fast vid dessa låsta positioner.

Skuldbefria bakåt och ansvarsbelägga framåt
Konflikter uppstår inte för att vi har olika åsikter eller världsbilder utan för hur vi uttrycker eller uppför oss samt oviljan eller oförmågan att lyssna och våga öppna oss för den andre. Vi är inte alltid medvetna om hur ordval, tonfall, gester och ”timing” påverkar andra runt omkring oss. Vi kan också vara rädda för att uttrycka de känslor och tankar som uppstår i mötet med andra. Konflikter som påverkar människor eller verksamheter behöver hanteras. Vi stödjer individer och grupper genom t ex trepartssamtal för att effektivt hantera konflikter som uppstått mellan individer eller grupper i verksamheten. Vår medverkan bygger på tydlig struktur och ramar för ökad kontakt och dialog så att parterna kan göra gemensamma överenskommelser framåt. Målet är att ”rensa luften” och tydliggöra förväntningar på varandra för ökad arbetsglädje och effektivitet. Genom att avsluta den energi som olösta konflikter tar kan var och en ägna sig åt det de ska istället för att bevaka varandra. Vi bidrar i processen så att parterna kan skuldbefria bakåt och ansvarsbelägga framåt. Det handlar till stor del om att tydliggöra vars och ens förväntningar och behov men även att öka insikten om egna beteenden och attityder.

Skräddarsydda utvecklingsprogram

I syfte att öka både chefers och medarbetares kunskaper om vad som stödjer och skapar ett långsiktigt klimat av förtroendet och öka insikter om egna förhållningssätt och ageranden samt verktyg, metoder och träning att föra goda samtal och lösa olika intressemotsättningar genomför vi även det skräddarsydda utvecklingsprogrammet ”Förtroendefullt samarbete”. Kontakta oss gärna för mer information.