Jämställd affärsutveckling

De flesta företag inser att de behöver ha en effektiv affärsstrategi för att kunna konkurrera och vara lönsamma. Det är inte bara strategin som är viktig, utan också företagskulturen. Många företag har svår att få dessa två att samspela på ett optimalt sätt. Det gäller både inom privat sektor och offentlig verksamhet. Jämställd affärsutveckling tar sikte på båda delar genom ett flexibelt och holistiskt arbetssätt baserad på forskning.

Ledning och chefer har en stark påverkan på organisationens kultur. Genom att implementera ett ledningsstyrt kulturarbete kan ledningen och cheferna utveckla en inkluderande kultur med ett normmedvetet ledarskap. På så sätt kan medarbetare arbeta på lika villkor, oavsett deras kön eller bakgrund. Genom att ta hänsyn till och inkludera olika röster i företagets strategier och beslut, kan man skapa en mer diversifierad och innovativ organisation. Det bidrar till att öka företagets konkurrenskraft och förmåga att anpassa sig till föränderliga marknadsförhållanden.

En jämställd affärsutveckling förväntas öka företagens attraktivitet och förmåga att locka och behålla kompetent personal både för traditionella affärsområden och nya produkt- och tjänsteutvecklingar. En inkluderande kultur där kunder och medarbetare bemöts på lika villkor, utan förutfattade meningar, skapar förutsättningar för nya affärsmöjligheter, innovationskraft, konkurrenskraft, hållbar utveckling, lönsamma affärer och tillväxt.