Förändringsledning

All hållbar förändring behöver vara ledningsstyrd. Vi skräddarsyr våra insatser tillsammans med uppdragsgivaren utifrån en nulägesanalys för att synliggöra de faktorer som både skapar möjligheter och begränsningar till förändring. Vi bidrar även till att ledningen tydliggör vad som ska förändras och varför samt hur arbetet ska genomföras och följas upp. Vi finns med för att ge kunskap och insikter samt skapa dialog mellan chefer och medarbetare i olika delar inom organisationen för en hållbar förändring.

Några viktiga utgångspunkter i vårt arbete med förändringsledning är att:

Arbeta för att säkerställa att förändringsarbetet är ledningsstyrt
Vi arbetar med att tydliggöra högsta ledningens ägarskap och tillsammans med dem formulera ett klart budskap kring VARFÖR arbetet är betydelsefullt samt hur det ska genomföras och hur det ska följas upp.

Skapa gemensam kunskapsplattform
Vi genomför kontinuerliga workshops med samtliga chefer för att ge kunskap och verktyg att driva förändringsarbetet. Syftet är att stärka cheferna i deras roll och ge ökade insikter och gemensamt språk kring t ex kultur, makt och motstånd. Med stöd av nya kunskaper, insikter och verktyg kan chefer sedan lättare driva förändringsprocesser.

Skapa delaktighet i förändringsprocessen
Vi ger stöd till cheferna att involverar medarbetarna i förändringsarbetet och därmed leda förändringar tillsammans med dem. Det är viktigt att poängtera att både chefer och medarbetare har ett gemensamt ansvar för verksamhetens utveckling och den gemensamma arbetsmiljön.