Förtroendefullt Samarbete

Samarbete handlar till stor del om kommunikation. Det är en konst som kräver mer än talets gåva. När samarbetet inte fungerar skyller vi gärna på andra – att de inte lyssnar eller förstår. Ofta är det brist på förtroende och öppenhet som skapar låsningar. Om vi istället lär oss att förstå egna reaktioner och tränar oss på att föra goda samtal för att hantera olika intressemotsättningar kan vi frigöra låsta positioner och skapa effektivare samspel.

Vi erbjuder utvecklingsprogrammet "Förtroendefullt samarbete" som bygger på phD Will Schutz filosofi om att sambandet mellan produktivitet och människors självinsikt är så starkt att det i själva verket är nyckeln till en framgångsrik organisation. Det är också grunden till vår individuella glädje och framgång. Organisationer som vill åstadkomma goda resultat med handlingsinriktade individer behöver därför skapa förutsättningar för medarbetare att utveckla en positiv självuppfattning. Hur vi ser på och känner inför oss själva utgör grunden för vårt samspel med andra människor.

Förtroendefullt Samarbete är ett utvecklingsprogram som tagits fram av Jim Tamm & Ron Luyet. Programmet ger Dig ökade kunskaper om vad som skapar förtroende i en relation och vad som händer mellan människor i en konfliktsituation. Förtroendefullt Samarbete bygger på en unik kombination av ”hårda” och ”mjuka” metoder. Den hårda delen grundar sig på den intressebaserade problemlösningen. Metoden är den välkända Harvardmetoden som utgivits i bokform under titeln ”Getting to Yes” eller på svenska ”Vägen till Ja”. Den mjuka delen bygger på utvecklingsprogrammet The Human Element som är Will Schutz vidareutveckling av hans kända FIRO-teori som beskriver hur grupper utvecklas.

Grundstenarna är att skapa en kultur av öppenhet där feedback är ett naturligt inslag och där medarbetarna har en medvetenhet om egna val och förmåga att fullt ut ta ansvar för sitt beteende. Den uttalade ansatsen är att skapa optimalt fungerande och långsiktigt lönsamma organisationer. Utvecklingsprogrammet bygger på väl beprövade teorier och metoder. Det vänder sig till alla chefer och medarbetare som vill uppnå ökad självmedvetenhet och kunskaper om underliggande orsaker till människors beteenden.  

Under programmet blandas olika lärmetoder såsom praktikfall, simuleringar, miniföreläsningar samt diskussioner och reflektioner i mindre och större grupper. Du får inte bara möjligheter att öka dina insikter om egna beteenden och försvar för att kunna förebygga destruktiva konflikter. Programmet ger Dig även konkreta verktyg, metoder och modeller för ökad kommunikation och problemlösning.