Affärsutveckling genom inkluderande kultur – Danske Bank

Uppdrag

Som ett led i bankens affärsstrategi togs beslut om att arbeta med företagskulturen utifrån ett genus- och mångfaldsperspektiv. Syftet var att säkerställa att medarbetare kunde arbeta i banken och kunder kunde ta del av bankens tjänster på lika villkor dvs. ett helhetsperspektiv som både omfattar kompetensförsörjning och affärsutveckling. Vårt uppdrag var att bidra med kunskap, ge stöd och processleda förändringsarbetet.

Vårt bidrag

Genom vårt arbetssätt L.A.mod skapades en delaktighet så att ALLA som arbetade i banken var och med och bidrog i förändringsprocessen, var och en utifrån sin egen roll och ansvar. Arbetet startade med att tydliggöra ledningens ägarskap och att formulera ett klart budskap kring varför arbetet var betydelsefullt samt hur det skulle genomföras och följas upp. Vi genomförde sedan kontinuerliga workshops med samtliga chefer för att ge kunskap och verktyg att driva förändringsarbetet. Utifrån chefernas nya kunskaper och insikter involverade de i sin tur medarbetarna i processen. Som ett ledningsstöd användes vårt molnbaserade aktiviteringsverktyg, L.A.hub, där cheferna fick tillgång till ett skräddarsytt material. Genom verktyget kunde även ledningen följa förändringsarbetet ute i organisationen i realtid.

Resultat

Förändringsarbetet medverkade till att chefer och medarbetare tillsammans arbetade fram drygt 280 aktiviteter där de flesta var affärsdrivande med fokus på innovation och värde för kunden. Strategiskt mitt i prick med andra ord. Hela processen innebar även att chefer och medarbetare fick möjlighet till egen utveckling i sina yrkesroller och skapade ökat samarbete mellan varandra, vilket är ett av bankens kärnvärden. Delaktighet och dialog gjorde också att de aktiviteter som togs fram redan var förankrade i gruppen och därmed lättare att genomföra.