Kultur- och värdegrundsarbete – SLU

Uppdrag

Ledningen för en avdelning inom SLU hade genomfört flera organisatoriska och strategiska förändringar och ville nu tydliggöra vad SLUs gemensamma värdegrund innebar för avdelningens verksamhet. Värdegrunden skulle tjäna som en gemensam etisk plattform för hur man ville att chefer och medarbetare i organisationen skulle möta varandra och verksamhetens kunder. I det arbetet önskades extern medverkan för stöd och kunskap i processen.

Vårt bidrag

Vi startade arbetet i ledningen för att tydliggöra syftet och strukturen med arbetet. Tillsammans genomförde vi en dialogbaserad nulägesbeskrivning för att synliggöra verksamhetens kultur. Vi genomförde även workshops för samtliga chefer kring begreppet kultur. Med stöd och handledning av oss involverade de sedan sina medarbetare i processen. Vi processledde chefer och medarbetare i en tydlig struktur i syfte att skapa dialog och att under trygga former lyssna och lära från en mångfald av infallsvinklar. Genom växelvisa dialoger och workshops i hela organisationen växte formuleringar fram kring vad SLUs övergripande värderingar innebar för avdelningen.

Resultat

Både chefer och medarbetare fick teoretiska kunskaper kring kultur, genus och mångfald. Med ”nya glasögon” ökade deras förmåga att tillsammans formulera de möjligheter och hinder som fanns i kulturen. Processen skapade en delaktighet och ett gemensamt ansvarstagande som gjorde det möjligt att prata om det som var mer omedvetet och oformulerat i verksamheten ur ett arbetsgivare-, kund- och medarbetareperspektiv. Det i sig medförde att arbetet blev väl förankrat och ledde till ökat engagemang och motivation.