Social hållbarhet för ökad attraktionskraft - Moelven Skog

Uppdrag

Skogssektorn står inför stora utmaningar. Samtidigt som man ses som en av Sveriges verkliga framtidsbranscher när det gäller ekologisk hållbarhet brottas man med frågor som har att göra med social hållbarhet. Studier visar att starka traditioner och normer gör att man har svårigheter att locka och bibehålla framför allt kvinnor. Moelven Skog kontaktade därför oss för att få en djupare förståelse och kunskap kring hur ett arbete för ökad social hållbarhet kunde genomföras för ökad attraktionskraft som arbetsgivare.

Vårt bidrag

Genom en ledarutbildning med ett integrerat jämställdhets- och mångfaldsperspektiv har ledare fått ökade kunskaper, insikter och verktyg för ett mer inkluderande ledarskap. Syftet är att säkerställa en hållbar utveckling, förändring och tillväxt i verksamheten. Vår utgångspunkt är att ett strategiskt förändringsarbete alltid måste starta i ledningen för att nå långsiktiga hållbara resultat. Det är cheferna som ansvarar för arbetsvillkoren och de behöver också involvera alla medarbetare i arbetet för en inkluderande kultur.

Vi startade processen med att ledarna fick gå på kulturspaning för att få upp ögonen för den egna kulturen. I den spaningen bjöd de också under utbildningens gång in sina egna medarbetare till en dialog kring dominerande värderingar, normer och verklighetsuppfattningar i verksamheten samt vad de får för betydelse i människors arbetsliv. Innehållet i "Jämställd affärsutveckling för ett inkluderande ledarskap” skräddarsyddes sedan i samspel med ledningen.

Resultat