Nyhetsarkiv

 • 2020-03-25 11:24

  Utveckla framgångsrika ledarbeteenden genom UL

  Det utvecklande ledarskapet utmärks av ledare som tar ansvar för sin roll som kulturbärare, agerar föredömligt och lyfter frågor om moral och etik. Utvecklande ledarbeteenden utgår ifrån en personlig omtanke som både stödjer och konfronterar medarbetare samt inspirerar till delaktighet och kreativitet. Det bidrar till en hållbar utveckling av mänskligare arbetsliv och lönsammare affärer.

  Målgrupp:
  Utbildningen vänder sig till alla som leder andra och som vill utveckla sin ledarförmåga. Det kan vara ledare med personalansvar eller arbetsledare och projektledare utan personalansvar

  Så går det till:
  Utbildningen startar redan innan första träffen med en inventering via en 360-graders bedömning som kallas ULL (Utvecklande Ledarskap Ledarbedömning) och besvaras av personen som finns i ledarens vardag. Svaren ger en bild av hur det nuvarande ledarskapet upplevs och används sedan som utgångspunkt i utbildningen. Med stöd av modellen för Utvecklande Ledarskap (UL) varvas diskussioner, enskilda reflektioner, erfarenhetsutbyte och coachning

  Resultat:
  Fokus ligger på att identifiera, träna på och utveckla framgångsrika ledarbeteenden. Det innebär en personlig ledarutveckling där deltagarna får en ökad insikt om sitt nuvarande ledarskap genom bl.a. spegling och feedback. Utbildningen resulterar i en konkret handlingsplan med tydliga verktyg som gör skillnad i vardagen. Mötet med andra ledare är också unikt tillfälle att skapa värdefulla nätverk för framtiden

  Tid och plats:
  Den 11-13 maj samt 17 juni på Trädgårdsgatan 11 i Uppsala

  Kostnad:
  Kostnaden för utbildningen är 21 500 kr exkl. moms. Utbildningen sker som externat i våra egna lokaler och under dagtid. Lunch ingår. Inga internatkostnader tillkommer.

  Information och anmälan:
  Kontakta Anders Warpman tel 070-345 53 09 alt. maila anders.warpman@ledarskapsakademi.se

  info
 • 2020-03-25 11:23

  Utveckla ett effektivt ledningsgruppsarbete

  Ledningsgruppens syfte är inte densamma som verksamhetens. Ledningsgruppen behöver formulera sitt syfte och klargöra sitt mervärde för att på bästa sätt bidra till verksamhetens vision och mål. En avgörande framgångsfaktor är att gruppen har samsyn kring de frågor som de behöver ha samsyn kring för att skapa gemensam effektivitet och framgång. Det kräver en öppen kommunikation där var och en känner sig trygg att dela åsikter och information samt genuint lyssna på varandras olika perspektiv och fakta. Det skapas framför allt genom relationell utveckling och gott samarbetsklimat. Dessutom vet vi att det både blir roligare att vara med i ledningsgruppen och gör ledarskapet lättare om gruppen är ett team som löser uppgifter tillsammans och känner ett gemensamt ansvar. Kontakta oss så kan vi diskutera ett upplägg som passar er! Vi erbjuder skräddarsydda utvecklingsinsatser för din ledningsgrupp som ger möjligheter till ökad energi och fokus på rätt saker.

  info
 • 2020-02-12 07:48

  Affärsutveckling genom inkluderande kultur och ledarskap

  Genom egen forskning och arbete kring kulturen med våra kunder är vår samlade erfarenhet att företag är ytterst kunniga när det gäller det som ska styra verksamheten, dvs. visioner, mål, strategier och affärsplaner. Betydligt mycket mindre tid investeras i arbete med företagens kultur dvs. det som driver verksamheten. Även i de mest välmående företag har vi sett missade affärsmöjligheter och svårigheter att leva upp till kundlöften på grund av brist på insikt om kulturens betydelse för utveckling av både anställda och affär.

  För att uppnå en inkluderande kultur behövs en ökad medvetenhet hos ledarna kring genus och mångfald.  Vi ser att i företag där ledning och cheferna fått kunskap och konkreta verktyg har förmågan till kompetensförsörjning och att se nya affärsmöjligheter ökat markant. Ett systematiskt kulturarbete som är ledningsstyrt och bygger på kunskap om hur stereotypa föreställningar påverkar utveckling samt där alla medarbetare förväntas bidra garanterar lönsamt.

  Våra kunder finns i vitt skilda branscher. I vårt arbete tillsammans med kunder har företag ökat sin attraktionskraft som arbetsgivare, ökat innovationsförmågan samt stärkt konkurrenskraften, skapat nya affärer och utökat marknaden. För en av våra kunder fördubblades vinsten på två år. Vi vill gärna bidra till fler företag. Vi finns här för att bistå dig och ditt företag! Ta kontakt med oss för ett förutsättningslöst möte!

  info
 • 2019-10-07 11:53

  Framtiden är digital

  Allt fler har förstått värdet av att använda ny teknik även i utvecklings- och förändringsarbeten. Vi ligger i framkant och erbjuder det digitala verktyget L.A.hub som är ett molnbaserat processverktyg.

  I en ny forskningsrapport från Luleå tekniska högskola konstateras att ett digitalt verktyg skapar helt nya möjligheter till delaktighet. Vårt digitala verktyg L.A.hub, som är ett webb- och molnbaserat process- och aktiveringsverktyg, stärker samarbete och levererar konkreta, mätbara resultat. Det ger ledningen möjlighet att följa förändringsarbetet i realtid.

  info
 • 2019-08-07 11:57

  LA i London för Relational Change

  Alla som arbetar professionellt med andra människor behöver handledning eller coaching. Det är en av de tjänster som vi erbjuder chefer och ledare. Det är en möjlighet att få reflektera kring det egna uppdraget för ett mer effektivt ledarskap i vardagen. Det relationella perspektivet har alltid varit centralt för oss där vi fokuserar även på kvaliteten i relationerna till andra i omvärlden samt hur kontext och kultur skapar hinder eller möjligheter till utveckling och handlingsutrymme. Kulturen, det vill säga hur våra värderingar och normer styr vårt handlande, påverkar i sin tur hur verksamheten erbjuder sina tjänster.

  Utbildningen ”Supervision – a relational change” ger oss ytterligare metoder och verktyg i vårt arbete att stödja chefer i all den komplexitet de har att hantera. Kontakta gärna oss om du är intresserad. Se vår tjänst RIL (Relationell Individuell Ledarutveckling) och RLG (Relationell Ledarutveckling i Grupp).

  info
 • 2019-06-07 11:56

  KTH satsar på Inkluderande Ledarskap

  Inom KTH pågår ett omfattande arbete för att utveckla en inkluderande kultur genom ett genusmedvetet ledarskap där vi har förmånen att få arbeta med ett par av KTH:s skolor.

  Vi har skräddarsytt ett ledarutvecklingsprogram för chefer med personalansvar. Målet med programmet är att deltagande chefer, med stöd av nya kunskaper, insikter och verktyg, kan utöva ett genusmedvetet ledarskap och leda arbetet för en genusmedveten och inkluderande arbetsmiljö för och med sina medarbetare.

  info