L.A.hub - en del av L.A.mod

För att verkligen lyckas gå från ord till handling erbjuder vi L.A.hub, ett digitalt verktyg för att aktivera strategier och en viktig del i L.A.mods processmodell. Stödet underlättar för såväl ledning som chefer och medarbetare att bli delaktiga och bidra i det förändringsarbete som ledningen har beslutat om.

L.A.hub är ett webb- och molnbaserat aktiveringsverktyg som stärker samarbetet och levererar konkreta, mätbara resultat som ger ledningen möjlighet att följa arbetet i realtid. På så sätt kan ledningen hålla sig uppdaterad om hur långt arbetet har kommit, vad som är på gång och hur mycket som återstår att göra. L.A.hub har utvecklats i nära samverkan med vår partner Hubbster, och skapar ett viktigt nav för samarbete och engagemang inom organisationen.

Ledningens verktyg för kommunikation och uppföljning

För ledningen innebär L.A.hub unika möjligheter att båda aktivera sin strategi och följa upp att förändringsarbetet går framåt. L.A.hub är även en viktig kommunikationskanal för att nå ut till samtliga medarbetare som deltar i processen.

Genom L.A.hub får ledningen möjlighet att effektivt kommunicera varför arbetet är viktigt, vilka förväntningar ledningen har på chefer och medarbetare, hur arbetet ska gå till operativt samt hur det kommer att följas upp. Därefter kan ledningen följa hela förändringsarbetet i realtid och kontinuerligt analysera och kommunicera hur det fortskrider, vara stödjande vid eventuella problem, visa på framgångar och snabbt sprida goda exempel inom organisationen. Snabb återkoppling bidrar till att hålla uppe motivationen och bygga en positiv kultur. 

Processtöd för cheferna

För cheferna fungerar L.A.hub som ett processtöd i arbetet med medarbetarna. Genom verktyget får cheferna tillgång till ett skräddarsytt och enhetligt material utifrån ledningens beslut. Det betyder att alla medarbetare har samma information och att aktiveringen av strategin sker på ett likvärdigt sätt i hela organisationen.

L.A.hub skapar struktur i arbetet och bidrar till delaktighet och engagemang. Vidare ger verktyget cheferna stöd i förändringsarbetet utifrån L.A.mods arbetssätt, som innebär att alla som är berörda av en förändring behöver delta i förändringsarbetet för att det ska bli långsiktigt hållbart.

Verktyget L.A.hub

  • Är ett digitalt aktiveringsverktyg där alla beslut om aktiviteter som chefer och medarbetaretare beslut om läggs in, bockas av och betygssätts när de är genomförda.
  • Ledningen kan i realtid ta del hur arbetet fortskrider i verksamheten – vad chefer och medarbetare fokuserar på och arbetar med.
  • L.A.hub möjliggör snabb spridning av vad som sker operativt och att goda exempel sprids inom hela organisationen.
  • Har ett enkelt, självförklarande gränssnitt. Ingen utbildning behövs för att kunna använda verktyget.
  • Bidrar till en effektiv kommunikation och distribution av allt material, vilket innebär minimal central administration.
  • Genererar underlag för uppföljning och utvärdering i realtid, vilket innebär möjlighet till snabb återkoppling.

Sist men viktigast – L.A.hub ger förutsättningar och säkerställer att förändringsarbetet går från ord till handling!